Obr: m_r1_c3.jpg

Přístroje  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


Siemeca Walk-By

SIEMECA Walk-By s rádiovým odečtem


Systém Siemeca Walk-By je dvoučidlový indikátor spotřeby tepla umožňující odečet dat z přístrojů bez nutnosti vstupu do bytů, tedy pouhou pochůzkou po společných prostorách.
Rozdělovače topných nákladů řady WHE 5… se používají v systému rádiového odečtu dat Siemeca™ AMR tam, kde chceme rozdělit topné náklady mezi odběratele na základě jejich skutečné spotřeby. Hlavní oblastí použití jsou otopné soustavy s centrální přípravou tepla, ze kterých se tepelná energie dále rozvádí k jednotlivých odběratelům.
Tento systém se používá například v:
• Bytových domech
• Kancelářích a správních budovách
Výhody SIEMECA Walk-By

 • prostřednictvím 2 měřících čidel registruje indikátor teplotní údaje s vysokou přesností. Použití jednoho čidla k měření teploty otopného tělesa a druhého k měření teploty vzduchu v místnosti vede ke zjištění odebraného tepla pro vytápění a zabraňuje tak nechtěnému vlivu cizího tepla, např. slunečního záření, pečící trouby atd.
 • při použití systému Siemeca WalkBy je plně chráněno soukromí nájemníků
 • skutečnost, že je plně eliminován tzv. „lidský faktor“ při odečtech
 • vysoká transparentnost odečtu
 • rádiový přenos dat v prostoru není nebezpečný dokonce ani pro osoby, které mají voperován kardiostimulátor
 • Registrace množství odevzdaného tepla otopným tělesem na základě měření povrchové teploty těles a v určeném časovém úseku
 • Kumulace spotřeby tepla od posledního data odečtu
 • Uložení hodnoty spotřeby tepla v délce jednoho roku
 • Rádiový přenos dat
 • Možnost změny data odečtu (standardně je datum odečtu nastaveno na 31. 12.)
 • Přenos dat do komunikačních uzlů WTT16 systému AMR-Siemeca
 • Ochrana proti nedovolené manipulaci – signalizace na displeji při nedovoleném ote-vření přístroje

TELMETRIC PLUS

Telmetric PLUS (Brunata Metrona) - Elektronické dvoučidlové indikátory teplaElektronický rozdělovač nákladů na vytápění TELMETRIC PLUS spojuje přednosti moderní elektroniky jako je vysoká přesnost, značný komfort a maximální jistota s atraktivní cenou. TELMETRIC PLUS existuje ve 2 velikostech pro výměnu
předchozích modelů rozdělovačů topných nákladů: odpařovací OPTRONIC, TELMETRIC a TELMETRIC PRO.TELMETRIC PLUS je přesný, spolehlivý a hospodárný.


TELMETRIC PLUS
V elektronice je budoucnost

Nároky na přesné zjišťování nákladů na vytápění se zvyšují v souvislosti se stále rostoucími cenami energií.
U většiny moderních tepelných zařízení je možné použít pouze elektronické rozdělovače nákladů na vytápění. Kromě toho požaduje spotřebitel měřící přístroje s vysokým komfortem a co nejpřesnější měřící techniku.
Možnosti, jak vyhovět těmto rostoucím nárokům s tradiční odpařovací technikou jsou omezené. Nové nařízení o úsporách energie tento trend ještě posílilo. Použití elektronických rozdělovačů nákladů na vytápění poskytuje mnoho výhod.
Plzeňské služby s.r.o. jako jeden z předních subjektů na trhu v oblasti vyúčtování nákladů na vytápění, teplou užitkovou a studenou vodu, otvírá novým indikátorem tepla TELMETRIC PLUS další kapitolu inovačního vývoje své dlouholeté firemní působnosti. TELMETRIC PLUS je se svými technickými vlastnostmi přesvědčivý přístroj.

Rozsah použití

Vzhledem ke své mnohostrannosti a širokým možnostem použití poskytuje TELMETRIC PLUS uplatnění i při nízkých teplotách a u všech druhů otopných těles v souladu s technickými normami. TELMETRIC PLUS má optimální předpoklady pro přesný a progresivní sběr dat o spotřebě.

Přesnost

Přesnost

Prostřednictvím 2 měřících čidel registruje TELMETRIC PLUS nepatrné teplotní údaje s vysokou přesností. Použití jednoho teplotního čidla k měření teploty otopného tělesa a druhého k měření teploty vzduchu v místnosti vede k exaktnímu zjištění odebraného tepla pro vytápění. Pomocí interních logických operací s naměřenými hodnotami se zabraňuje nechtěnému vlivu cizího tepla, např. slunečního záření.Jistota

Jistota

Programování a roční odečítání přístroje TELMETRIC PLUS probíhá přes interní optické rozhraní. Chyby přenosu jsou prakticky vyloučené. Navíc jsou nejdůležitější specifické hodnoty přístroje kontrolovány pomocí kontrolního čísla.TELMETRIC PLUS rozezná automaticky úmyslné ovlivnění měření. Když přístroj rozezná pokus o manipulaci, přepne automaticky do tzv. provozu s jedním čidlem. Zkreslení dat o spotřebě externím ovlivněním je tak vyloučeno.

Komfort

Na konci zúčtovacího období uloží TELMETRIC PLUS do paměti aktuální hodnotu o spotřebě a začne nové měření pro následující zúčtovací období. Tím je zajištěna perioda měření 12 měsíců.Hodnoty převzaté z rozdělovače nákladů na vytápění se upravují již pouze faktorem ochlazovaných stěn. Tím se zvyšuje transparentnost vyúčtování. Přehledné zobrazení údajů o přístroji a spotřebě umožňuje uživateli průběžné odečítání všech důležitých informací. Efektivita a rychlost jsou u přístroje TELMETRIC PLUS na prvním místě.Úspora a kvalita

Díky modernímu výrobnímu postupu a použití nejnovějších elektronických konstrukčních prvků je TELMETRIC PLUS vedle své jistoty, přesnosti a komfortu navíc i mimořádně atraktivní z hlediska hospodárnosti. Z toho vyplývá výhodný poměr investičních nákladů a úspor. Na základě technologického vývoje rozhodujících konstrukčních prvků poskytuje TELMETRIC PLUS inovační měřící techniku a jistotu pro budoucnost za příznivé náklady.

Charakteristiky

 • Větší přesnost odečtů než u přístrojů s ampulí (kapilára)
 • Jednoduchý odečet
 • Možnost kontroly odečtu za minulé období
 • Spolehlivost
 • Zajištění proti neoprávněným zásahům
 • Nová barevná kapalina pro každý rok


Optronic - Odpařovací indikátor teplaIndikátor OPTRONIC je určen k poměrovému rozdělování nákladů za spotřebované teplo u jednotlivých spotřebitelů ve společném bytovém objektu. Přístroj je použitelný pro střední projektovanou teplotu média ( 55 °C- 90 °C ). Indikátorem musí být osazena otopná tělesa u všech spotřebitelů, kteří jsou napojeni na jeden absolutní (fakturační) měřič spotřeby tepla na patě objektu. Při používání musí být bezpodmínečně splněny technické podmínky provozu otopné soustavy.
Optronic

Funkce

Indikátor pracuje na odpařovacím principu. Na základní desku upevněnou pomocí montážního materiálu na otopné těleso se nasadí sestava předního dílu s kapilárou a zajistí plombou. Během měřeného období se kapalina odpařuje v závislosti na teplotě a trvání účinku tepla. Vykázaná hodnota poklesu stavu hladiny od nulového bodu definitivní stupnice (stupnice se stanovuje dle velikosti otopného tělesa, způsobu konstrukce topného systému atd.) je základem pro vyhodnocování spotřebované hodnoty tepla. V systému rozúčtování je dále pracováno pouze s odečtenými dílky bez použití dalších konstant. Po uplynutí každého měřeného období, zpravidla 12 měsíců, je indikátor odplombován, kapilára je po odečtení nahrazena novou, stará kapilára je umístěna do kontrolní pozice a indikátor je zaplombován novou plombou.

V současné době Plzeňské služby s.r.o. již neprovádí nové montáže tohoto přístroje.

 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Provozování tepelných zařízení |  Správa nemovitostí |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 3.8.2022