Obr: m_r1_c3.jpg

Základní pojmy  

Vstup do zákaznické zóny

 

 


Obsah


Výroba a dodávka tepla

Dodávka tepla pro vytápění - ÚT

Účelem dodávky tepla (ústřední topení -ÚT) je výhradně vytápění bytových a nebytových prostorů k zajištění tepelné pohody či k udržování optimální teploty prostředí zejména v zimním období.

Dodávka tepla v teplé vodě - TV

Teplá voda ( TV ) je ohřívána na výměníkové stanici a spotřeba tepla na její ohřev se započítává do celkové spotřeby tepelné energie. Naše společnost odebírá z vodovodního řadu studenou pitnou vodu a ve výměníkových stanicích ji ve výměníku nebo v boilerových nádržích ohřívá a dále ji pak dodává do rozvodu TV. Dodávka studené vody pro ohřev TV je účtována odděleně (vodné a stočné) od účtování nákladů na tepelnou energii, spotřebovanou na ohřev TV. Cirkulací TV v systému rozvodné sítě se udržuje teplota TV v rozmezí 45o C až 60o C.

Celková fakturace za dodávky UT a TV pro odběratele

Co je celková fakturace za dodávky UT a TV ( vyúčtování celkových nákladů pro odběratele )

Jedná se o vyúčtování celkových nákladů na dodávky tepelné energie jednotlivým odběratelům ( např. Společensví vlastníků jednotek atd. ) dle fakturačních měřidel. Předmětem vyúčtování může být teplo pro ÚT (ústřední topení) - teplo pro ohřev TV ( teplé vody ) a spotřeba vody pro TV .

Odběratelé, smlouvy, odběrná místa, měřící místa

Na dodávku tepla pro ÚT ( ústřední topení ) a TV ( teplé vody ) jsou s jednotlivými odběrateli ( např. Společenství vlastníků jednotek atd. ) uzavřeny smlouvy. S jedním odběratelem může být uzavřeno více platných smluv. Každá smlouva se vztahuje k jednomu nebo k více odběrným místům (každý vytápěný objekt obsahuje jedno nebo více odběrných míst). Je-li dodáváno jak ÚT, tak TV, je pro obě dodávky založeno obvykle jedno společné odběrné místo. Každé odběrné místo obsahuje nejvýše 3 měřicí místa: měřící spotřebu tepla pro ÚT , měřící spotřebu tepla pro TV, měřící spotřebu studené vody pro TV .

Fakturační měřidlo, fakturační měření

Fakturační měřidlo je osazeno na měřícím místě a slouží pro pořizování údajů o množství dodaného média, musí odpovídat požadavkům předpisů legální metrologie a je vždy osazeno na měřicím místě, charakterizovaném smluvní tarifní jednotkou dodávaného média. Slouží ke stanovení výše úhrady za dodávku měřeného média jako násobku tarifní ceny jednotky média a údaje přístroje, jímž se dodávka měří.

Zúčtovací období

Základním zúčtovacím obdobím pro měsíční fakturaci i pro sledování nákladů na tepelné zdroje je vždy celý kalendářní měsíc. Obdobím pro vystavení 13. faktury ( ročního vyúčtování ) a pro rozpis záloh je celý kalendářní rok.

Zálohy - rozpis záloh

Po uzavření smlouvy a dále před koncem každého roku je odběrateli, u kterého předpokládaná roční spotřeba tepla přesáhne 250 GJ, vystaven doklad „Rozpis záloh“. . Rozpis záloh se vystavuje na smlouvu a kalendářní rok a člení se na jednotlivé měsíce. Pro každý měsíc se zvlášť stanoví záloha za ÚT a zvlášť za TV; na SV se zálohy nevystavují. Zálohy za ÚT se předepisují obvykle pouze za topnou sezonu – tedy za měsíce 01-05 a 09-12 . Zálohy za TV se předepisují celoročně.

Měsíční fakturace

Na základě výsledků odečtů ( z fakturačních měřidel ) a spotřeb za jednotlivá měřicí místa , na základě měsíčních parametrů zdrojů tepla a na základě měsíčních údajů na odběrných místech se vypočítá spotřeba ÚT, případně TV a SV za jednotlivá odběrná místa a výsledek se uloží do podkladů pro fakturaci. Dle vypočtených nákladů a uhrazených záloh je odběrateli vystavena měsíční faktura.

Roční vyúčtování (13. faktura)

Po dokončení měsíční fakturace proběhne roční vyúčtování . Ve tzv. 13faktuře se zohleďnují další aspekty vstupující do vyúčtování nákladů tzn. např. :
- zadání ročních spotřeb TV za jednotlivá odběrná místa
-případné rozdělení nákladů dle poměrových měřičů ( RTN ) a to nejčastěji v případě, že je jedno měřící místo pro dva a více odběratelů
-opravy chyb a dopočítání rozdílů zjištěných dodatečně
Na základě ročního vyúčtování je odběrateli vyhotovena roční (tzv. 13.) faktura


Rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele

Co je to rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele ?

Jedná se o rozúčtování celkových nákladů odběratele na vytápění (UT ) a celkových nákladů odběratele na dodávku teplé vody ( TV) a studené vody ( SV ) mezi konečné spotřebitele ( na jednotlivé bytové jednotky ) dle poměrových měřičů ( pro UT se jedná o kalorimetry a indikátory rozdělovače topných nákladů - tedy IRTN , pro TV a SV jsou to bytové vodoměry ). Rozúčtování nákladů mezi konečné spotřebitele se řídí vyhláškou 372/2001Sb.

Dne 16. 10. 2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 269/2015 Sb. ,o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Tato vyhláška nabývá učinnosti dne 1. ledna 2016 a současně ruší vyhlášku č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.


Odběratelé, zúčtovací období, smlouvy a zúčtovací jednotky

Každý odběratel (např. společenství vlastníků jednotek ) může mít více zúčtovacích jednotek (a to samostatně pro ústřední topení - UT,teplou vodu- TV a studenou vodu- SV). S odběratelem je na tuto službu uzavřena smlouva, případně více smluv. Prostředníkem této služby je správce nebo vlastník vytápěných objektů. Odběratelem může být i tento správce. Prostřednictvím správce probíhá většina komunikace, předávání podkladů apod. i výsledné rozúčtování (na konečné spotřebitele) se předává správci a je přílohou k dokladu „Celkové vyúčtování služeb bytové jednotky“.

Zúčtovací období

Zúčtovací období - období, za které vlastník provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek stanoví vlastník po dohodě s dodavatelem.

Zúčtovací jednotka

Představuje část objektu, objekt nebo soubor objektů, ve kterých se vnitřním rozvodem rozvádí teplo k vytápění a teplá užitková voda ke konečným spotřebitelům z rozvodného zařízení dodavatele. V zúčtovací jednotce se provádí rozdělení nákladů na teplo pro otop ( UT), teplo pro ohřev TV a studenou vodu (SV) pro TV mezi konečné spotřebitele.

Konečný spotřebitel (dále jen spotřebitel)

Jedná se o uživatele bytu nebo nebytového prostoru.

Započitatelná podlahová plocha

Započitatelná podlahová plocha – součet podlahových ploch místností s otopným tělesem a podlahových ploch místností bez otopného tělesa vynásobených koeficientem v hodnotách od 0,1 do 1 podle počtu stěn sousedících s místností s otopným tělesem. Mají-li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce.

Měření množství TV v místě konečné spotřeby

Slouží k měření dodávky (spotřeby) TV u spotřebitelů na výstupu z rozvodné soustavy TV pomocí vodoměrů TV. Vždy se jedná o poměrové rozdělování (měření). Podíl připadající na měřené místo TV se stanoví v poměru spotřeby, indikované v místě měření, k součtu všech hodnot, naměřených vodoměry TV v zúčtovací jednotce. Odděleně se ovšem rozděluje množství vody a tepla, resp. náklady na vodu a teplo pro ohřev TV, stanovené dodavatelem TV.

Dokumentace rozúčtování dodávky služeb

Doklad o rozúčtování dodávky služeb na spotřebitele musí vždy obsahovat údaje, uvedené v platné vyhlášce, pokud se vztahují ke konkrétnímu způsobu dodávky služby na spotřebitele. Jak vypadá dokumentace rozúčtování..

Poměrové měřidlo, poměrové měření

Jedná se o měřidlo, které je určeno pro rozdělení celkových nákladů na tepelnou energii a nebo vodu na konečné spotřebitele.

Rozdělovač topných nákladů (RTN) - indikátor vytápění

Jedná se o indikační pomůcku, sloužící ke statistickému rozdělení nákladů na vytápění na jednotlivé konečné spotřebitele (uživatele bytů a nebytových prostor). Vždy se jedná o poměrové rozdělování, výpočtový algoritmus pro rozúčtování může obsahovat sjednané korekční součinitele. Typy měřičů

Korekční součinitele

Korekční součinitele slouží při rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění podle náměrů z kalorimetrů nebo indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN) např. k zohlednění výkonu radiátoru, k zohlednění polohy místnosti v zúčtovací jednotce apod.

Bytové vodoměry

Slouží ke stanovení množství spotřebované vody, údaje jsou indikovány v objemových jednotkách. Bytové vodoměry jsou určeny k poměrovému měření.

Odečty

Odečty indikátorů vytápění nebo bytových vodoměrů se obvykle konají na konci zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím se rozumí obvykle kalendářní rok. Uživatelé bytů jsou o řádném termínu odečtů informováni v předstihu formou letáku vylepeného ve společných prostorách domu a lístku vhozeného do poštovní schránky každého uživatele. Více informací o odečtech..


Další informace


 O společnosti |  Rozúčtování tepla |  Úklidové služby |  Zákaznické centrum |  Provozování tepelných zařízení |  Správa nemovitostí |  Kontakty
© 2007 PLZEŇSKÉ SLUŽBY s.r.o. | Datum posledni aktualizace: 3.8.2022